Gedragsregels voor begeleider* in de gymnastiek

Gedragsregels voor begeleider* in de gymnastiek

* Lees voor begeleider ook begeleiders, leiding, assistenten en voorturn(st)ers.

1.   De begeleider zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de gymnast zich veilig voelt.

2.   De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of intimidatie tegenover de gymnast.

3.   Het belang van de gymnast staat centraal. De begeleider gebruikt of misbruikt de (sportieve) situatie niet ten koste van het belang van de gymnast.

4.   Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige gymnast tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd, worden beschouwd als seksueel misbruik en kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

5.   De begeleider gaat niet in op seksuele toenaderingspogingen van de gymnast en onderneemt ook niet zelf dergelijke toenaderingspogingen.

6.   De begeleider raakt de gymnast niet op zodanige wijze nodeloos aan, dat de gymnast deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard kan ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

7.   De begeleider onthoudt zich van verbale intimiteiten en grof taalgebruik.

8.   De begeleider gaat gereserveerd en met respect om met de gymnast.

9.   De begeleider heeft binnen de (sportieve) situatie de plicht de gymnast te beschermen tegen schade en misbruik door derden.

10. De begeleider geeft de gymnast geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken

van de gymnast, die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering.

11. De begeleider respecteert feiten die aan hem zijn toevertrouwd. Er worden slechts mededelingen aan derden gedaan, indien mogelijk in overleg met de gymnast, als de begeleider ervan is overtuigd dat de belangen van de gymnast of zijn omgeving hiermee zijn gediend.

12. De begeleider ziet er actief op toe dat deze regels door iedereen worden nageleefd.

13. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.